SMLOUVA

o využívání programu Stropy BSK (výpočet ŽB nosníků stropů s prostorovou výztuží)

číslo smlouvy: = identifikační sériové číslo = IČO/e-mail uživatele

Účastníci:

BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
OR KS v Plzni, C 7573
IČO: 64 83 41 31
DIĆ: CZ 64 83 41 31
Zastoupené: Ing. Jiřím Zachardou

dále jen poskytovatel

a

a) fyzická osoba
jméno:
adresa:
IČO:
e-mail:
kontaktní osoba:

b) firma
název firmy:
adresa:
IČO:
e-mail:

tj. údaje vyžadované pro registraci a uzavření smlouvy

dále jen uživatel uzavírají následující smlouvu:

1. Úvod

Touto smlouvou uděluje poskytovatel uživateli právo k užívání výše uvedeného programu Stropy BSK (dále jen programu).

2. Práva využívání

2.1. Uživatel má podle této smlouvy zaručena práva na osobní nepřenosné a bezvýhradní využívání programu, bez úhrady licenčních poplatků, nainstalovaném na libovolný počet pracovních stanic. Provozovat program lze pouze v počtu shodném s počtem provedených registrací.

2.2 Pokud je program označen jako verze pro školství, je uživatel oprávněn jej používat pouze pro nekomerční účely související s výukou.

2.2. Uživatel je oprávněn využívat program jen jako celek a pouze pro výpočet stropních konstrukcí poskytovatele.

2.3. Smlouva přísně zakazuje uživateli jakkoliv program nebo jeho součásti modifikovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci a převod ze zdrojového kódu nebo zabudovávat do jiných programů.

2.4. Smlouva zakazuje uživateli program nebo jeho součásti prodávat, kopírovat a poskytovat svým klientům nebo třetím osobám.

2.5. Smlouva zakazuje uživateli převod práv využívání třetím osobám.

2.6. Uživatel přebírá na sebe povinnost zajistit, že u programu a jeho výstupů nebudou pozměňovány, smazány nebo poškozovány znaky upozorňující na vlastnická práva.

2.7. Poskytovatel upozorňuje uživatele, že licenční soubor je vybaven individuálně identifikovatelným sériovým číslem.

2.8. Uživatel starší verze programu získá nové verze programu formou automatického „upgrade".

3. Záruky a omezení odpovědnosti

3.1. Smlouva vstupuje v platnost dnem přidělení identifikačního sériového čísla (registrací uživatele).

3.2. Uživatel se zavazuje zkontrolovat a ověřit správnost vstupů a výstupů programu, a tím za ně nese plnou odpovědnost.

3.4. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nesprávným použitím programu nebo porušením části 2 této smlouvy.

3.3. Poskytovatel zajistí uživateli bezplatnou písemnou podporu prostřednictvím e-mailové korespondence, týkající se funkcí a použití programu.

4. Všeobecně

Práva a závazky spojené s užíváním programu dodaným za podmínek stanovených touto smlouvou přebírá uživatel dnem přidělení identifikačního sériového čísla (okamžikem registrace). Uživatel bere na vědomí, že tato bezvýhradní smlouva pro něj platí bez ohledu na všechna další ústní či písemná ujednání, týkající se programu, mezi uživatelem a poskytovatelem.